Wsparcie dla mieszkańców Bytomia

Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta.

Fundusz Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOSCI SKORZYSTANIA Z USŁUG ZDROWOTNYCH PO ZAKOŃCZNIU PROJEKTU

Informujemy, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu pt.: „Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta” z dniem 31.07.2022 zakończyło się finansowanie usług zdrowotnych realizowanych przez NZOZ Abimed w ramach tego projektu.

Jednocześnie informujemy, iż mimo zakończenia realizacji przedmiotowego projektu, firma NZOZ Abimed (realizując obowiązek zapewnienia trwałości rezultatu projektu tj.15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu) deklaruje swoją gotowość do dalszego świadczenia usług zdrowotnych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości, z tym że, usługi te realizowane będą na zasadach komercyjnych.

W związku z powyższym, wszystkie osoby chętne do skorzystania z odpłatnych usług zdrowotnych realizowanych  przez: lekarza internistę, lekarza rehabilitacji medycznej, psychologa, logopedę, fizjoterapeutów, pielęgniarkę, opiekunów medycznych, terapeutę zajęciowego czy osób świadczących pomoc sąsiedzką  prosimy o kontakt  z pracownikiem biura NZOZ Abimed pod numerem telefonu: 608 509 100.

Rodzaj i zakres wsparcia zdrowotnego, a także koszty związane z realizacją tych usług ustalane będą indywidualnie, po kompleksowym określeniu potrzeb danej osoby.

Fundusz Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA DOT. ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż realizacja projektu pt.: „Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta” (po przedłużeniu projektu o 3 miesiące), z dniem 31.07.2022 r. dobiegła końca.

Nieprzerwanie (mimo pandemii koronawirusa), przez 37 miesięcy realizacji projektu, w ramach 36 miejsc opieki, zapewnialiśmy dla naszych pacjentów  Kompleksową Medyczną Opiekę Domową.
W ramach tej opieki, w domach naszych pacjentów realizowaliśmy dla nich m.in., świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne i logopedyczne, konsultacje lek. rehabilitacji med. i  lek. internisty, zapewnialiśmy  także możliwość korzystania z  opasek telemedycznych z uruchomioną usługą całodobowej teleopieki.

Zgodnie z zapisami wniosku, zakres usług zdrowotnych kierowanych do danego pacjenta każdorazowo był dostosowany do stanu jego zdrowia, indywidualnych potrzeb i  możliwości, a świadczone w ramach projektu usługi zdrowotne stanowiły wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej i zapewniały zachowanie lub poprawę stanu zdrowia pacjenta co zapobiegało jego trafieniu do placówki stacjonarnej czy szpitala.

 W ramach projektu, z nieodpłatnego wsparcia w postaci Kompleksowej Medycznej Opieki Domowej skorzystało aż 88 niesamodzielnych mieszkańców Bytomia (w tym 61 kobiet i 27 mężczyzn) – co stanowi ponad 125% założonej do realizacji w ramach projektu wartości wskaźnika.

Dziękujemy uczestnikom projektu za zaufanie, a wszystkim osobom świadczącym w ramach projektu usługi zdrowotne
za zaangażowanie i serce włożone w opiekę nad pacjentami – uczestnikami projektu.
Fundusz Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROJEKTU W WARUNKACH EPIDEMII KORONAWIRUSA (stan na 02.11.2020)

Informujemy, iż mimo pandemii koronawirusa wsparcie projektowe w postaci Kompleksowej Medycznej Opieki Domowej jest nieprzerwanie realizowane – z tym że, zakres
i forma udzielanych świadczeń zdrowotnych jest na bieżąco dostosowana  do zdiagnozowanych potrzeb uczestników naszego projektu i obowiązujących reżimów sanitarnych, 
a świadczenia w formie wizyt domowych realizowane są na prośbę i za wyraźną zgodą pacjentów.

Dla osób które wymagają takiego wsparcia nieprzerwanie swoje usługi (w formie wizyt domowych) świadczą pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psycholog, fizjoterapeuci, logopeda, lekarz internista, lekarz rehabilitacji med., a także terapeuta zajęciowy i osoby udzielające wsparcia w ramach usług wspomagających sąsiedzkich. Dodatkowo osoby wymagające stałego nadzoru zapewnione mają opaski telemedyczne z uruchomioną całodobową usługą teleopieki.

INFOLINIA PIELĘGNIARSKA/POGOTOWIE ZAKUPOWE –pod nr tel: 608 509 100

Nieprzerwanie funkcjonuje infolinia pielęgniarska, w ramach której codziennie, w godzinach 8–19 do dyspozycji naszych pacjentów i ich opiekunów pozostają pielęgniarki /kierownik WZT. Na infolinię można zgłaszać potrzeby zdrowotne i opiekuńcze pacjentów objętych wsparciem projektowym, a także zapotrzebowanie w zakresie zakupu niezbędnych środków spożywczych, lekarstw, środków do pielęgnacji czy niezbędnych środków czystości.

Dodatkowo, w odpowiedzi na potrzeby naszych pacjentów, od dnia 02.11.2020  ponownie uruchamiamy:

TELEFONICZNY DYŻUR LEKARZA INTERNISTY – pod nr tel: 511 770 873

w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 10 – 11 i w każdą sobotę w godz. 16 -17 pod numerem telefonu:  511 770 87 do dyspozycji naszych pacjentów i ich opiekunów pozostaje pani doktor Elżbieta Wiśniewska – Stańko – lekarz internista.

TELEFONICZNY DYŻUR PSYCHOLOGA – pod nr tel: 535 007 605

w każdy poniedziałek, w godzinach 11-12, pod numerem 534 823 956 do dyspozycji naszych pacjentów i ich opiekunów pozostaje Psycholog – pani mgr Edyta Filec.

Informujemy, iż cały personel udzielający  wsparcia w formie wizyt domowych  jest odpowiednio zabezpieczony  w środki ochrony osobistej. Jednocześnie obligujemy naszych pacjentów by w trakcie wizyty domowej mieli ubraną maseczkę i na prośbę personelu dokonali niezbędnej dezynfekcji rąk.

Fundusz Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROJEKTU W WARUNKACH EPIDEMII KORONAWIRUSA (stan na 20.05.2020)

Informujemy, iż mimo pandemii koronawirusa wsparcie projektowe w postaci Kompleksowej Medycznej Opieki Domowej jest nieprzerwanie realizowane – z tym że zakres
i forma udzielanych świadczeń zdrowotnych jest na bieżąco dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb uczestników naszego projektu i obowiązujących reżimów sanitarnych.

Dla osób, które wymagają takiego wsparcia nieprzerwanie swoje usługi świadczą pielęgniarki i opiekunowie medyczni, a także terapeuta zajęciowy i osoby udzielające wsparcia
w ramach usług wspomagających sąsiedzkich.

Niezmiennie funkcjonuje także infolinia pielęgniarska (tel. nr: 608 509 100),  w ramach której codziennie w godzinach 8 – 19  do dyspozycji naszych pacjentów i ich opiekunów pozostają pielęgniarki/kierownik WZT.

 Osoby wymagające stałego nadzoru zapewnione mają opaski telemedyczne z uruchomioną całodobową usługą teleopieki.

Dodatkowo, od początku maja – w związku z wdrażaniem kolejnych etapów odmrażania gospodarki i faktem iż 29 na 33 naszych pacjentów oświadczyło że chce przywrócenia realizacji wsparcia w formie wizyt domowych  – realizowany  w ramach projektu zakres świadczeń zostaje sukcesywnie poszerzany:

– decyzją Rządu od 04.05  do pracy przywróceni zostali fizjoterapeuci, a od  18.05 kosmetyczki – w tym podolog, która świadczy usługi wspomagające na rzecz pacjentów objętych KMOD;

– od 05.05 przywrócono realizację wsparcia psychologicznego w formie wizyt domowych, pozostawiając jeszcze dyżur psychologiczny  w każdy poniedziałek w godzinach 11 -12 (tel. nr: 534 823 956);

– od 16.05. przywrócono realizację wsparcia lekarza internisty w formie wizyt domowych;

do pracy powoli wracać będą także logopeda i lekarz rehabilitacji medycznej.

Informujemy, iż cały personel udzielający  wsparcia w formie wizyt domowych
jest odpowiednio zabezpieczony  w środki ochrony osobistej.
 Jednocześnie obligujemy naszych pacjentów by w trakcie wizyty domowej mieli ubraną
maseczkę i na prośbę personelu dokonali niezbędnej dezynfekcji rąk.

Fundusz Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROJEKTU W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Z przyczyn niezależnych, wynikających z sytuacji epidemiologicznej związanej z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz troski o bezpieczeństwo personelu medycznego projektu oraz pacjentów obejmowanych wsparciem w postaci Kompleksowej Medycznej Opieki Domowej  podjęto decyzję o realizacji wsparcia projektowego przy założeniu maksymalnego ograniczenia kontaktów osobistych.

Przyjmujemy telefoniczne rezygnacje z realizacji zaplanowanych wizyt (lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza internisty, psychologa, logopedy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i opiekunów medycznych) mimo to dla osób niesamodzielnych, które nie mogą liczyć na wsparcie NFZ czy opiekunów/członków rodziny  dalej zapewniamy  m.in. niezbędną opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekuna medycznego.

Dodatkowo, od dnia 17.03.2020 do odwołania uruchamiamy w projekcie:

 TELEFONICZNY DYŻUR LEKARZA INTERNISTY - 511 770 873

Codziennie (7 dni w tygodniu) w godzinach 11-12, dyżur telefoniczny  pod numerem:  511 770 873 pełnić będzie Lekarz internista.

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGA – 534 823 956

Codziennie (7 dni w tygodniu), w godzinach 11-12, dyżur telefoniczny pod numerem 534 823 956 pełnić będzie Psycholog – Pani Edyta Filec.

Dodatkowo, Pani psycholog w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 14 – 16 będzie kontaktować się telefonicznie z pacjentami objętymi wsparciem projektowym i ich rodzinami/ opiekunami celem rozeznania zakresu wymaganego wsparcia psychologicznego i  w miarę zidentyfikowanych  potrzeb na bieżąco będzie prowadzić terapię zdalną mającą na celu głównie uspokojenie nastrojów seniorów będących w grupie szczególnego ryzyka.

POGOTOWIE ZAKUPOWE – 727 011 993

Dla osób niesamodzielnych, które nie mogą liczyć na wsparcie opiekunów / członków rodziny uruchamiamy pogotowie zakupowe.

W dniach poniedziałek – piątek w godzinach 9 – 10, pod numerem telefonu 727 011 993 przyjmowane i realizowane będzie zapotrzebowanie w zakresie zakupu niezbędnych środków spożywczych, lekarstw, środków do pielęgnacji czy niezbędnych środków czystości.

INFOLINIA PROJEKTOWA  - 608 509 100

W dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8 – 19, pod numerem telefonu 608 509 100 do dyspozycji  pacjentów ich opiekunów/członków rodzin pozostaje niezmiennie Kierownik Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego / pielęgniarka.

Pod ten numer prosimy zgłaszać także potrzeby pacjentów objętych  w ramach projektu Kompleksową Medyczną Opieką Domową, których nie ma możliwości zaspokoić w ramach świadczeń udzielanych przez NFZ  lub przy wsparciu opiekunów/ członków rodziny osoby niesamodzielnej.

Zachęcamy naszych pacjentów do skorzystania z telefonicznego wsparcia lekarza internisty i psychologa – a członków rodzin/opiekunów naszych pacjentów do konsultowania ich stanu zdrowia i sposobu postępowania z osobami niesamodzielnymi.

Wsparcie projektowe

Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta.

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miło nam Państwa poinformować, iż  złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta” został pozytywnie oceniony, a nasza firma (NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED Ilona Pławecka Beata Szymaniak Spółka Partnerska) otrzymała rekomendację Zarządu Województwa Śląskiego i środki finansowe na jego realizację.

Przyznanie środków na realizację projektu daje nam możliwość objęcia bezpłatną kompleksową medyczną opieką domową 70 niesamodzielnych mieszkańców/mieszkanek Bytomia.

Dla każdego pacjenta przyjętego do projektu (w jego domu) zorganizujemy świadczenia które najbardziej są mu potrzebne i doprowadzą do poprawy jego stanu zdrowia tak by zapobiec trafieniu tego pacjenta do placówki stacjonarnej lub do szpitala.

Każdy uczestnik projektu otrzyma kompleksowe wsparcie, szczegółowo dostosowane
do jego stanu zdrowia, indywidualnych potrzeb i zaleceń personelu medycznego.

W ramach projektu będzie można skorzystać m.in. z:

kompleksowej  opieki pielęgniarskiej – wizyty domowe, dyżury weekendowe  i  stały monitoring stanu zdrowia (opaski telemedyczne);

– wsparcia opiekuna medycznego, pomocy sąsiedzkiej i pomocy wytchnieniowej;

– diagnozy i prowadzenia wymaganego leczenia przez lekarza internistę, lekarza rehabilitacji  medycznej , psychologa i logopedę;

– prowadzenia stałej rehabilitacji – domowe wizyty rehabilitanta i tarapaty zajęciowego;

– pokrycia kosztów wymaganych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych i kosztów dojazdu do tych usług;

refundacji kosztów zalecanego dostosowania pomieszczeń do potrzeb osoby niesamodzielnej
i kosztów zleconych dla pacjenta usług uzupełniających (m.in. podolog, kosmetyczka, fryzjerka).

Ideą projektu jest uzupełnienie stałego leczenia prowadzonego przez lekarza POZ i innych świadczeń udzielanych pacjentowi w ramach NFZ  o formy wsparcia, które w danym momencie są niedostępne dla pacjenta w ramach NFZ, a ich udzielenie jest konieczne do zapewnienia odpowiedniego zakresu i wysokiej efektywności prowadzonej opieki domowej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 06.05.2019 r do 30.04.2022 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NIESAMODZIELNYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANKI BYTOMIA

DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA PROJEKTOWEGO

W projekcie „Wsparcie dla niesamodzielnych mieszkańców Bytomia w zakresie kompleksowych usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta” uruchomionych zostanie łącznie 36 „miejsc” w ramach których wsparcie w postaci Kompleksowej Medycznej Opieki Domowej otrzyma minimum 70 mieszkańców miasta Bytom w  tym:
– 12 miejsc wsparcia uzupełniającego dla osób, które  NZOZ Abimed (i inne podmioty) w ramach kontraktu  z NFZ obejmują wsparciem w postaci długoterminowej opieki pielęgniarskiej i
– 24 miejsca opieki dla pozostałych osób

Od grudnia 2019 wskazany podział na 12 i 24 miejsca przestał funkcjonować, umożliwiając tym samym objęcie wsparciem danego uczestnika bez znaczenia czy jest objęty długoterminową opieką pielęgniarską w ramach NFZ, czy nie jest objęty taką opieką.)

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ BEZPŁATNYM WSPARCIEM PROJEKTOWYM?

Bezpłatnym wsparciem projektowym objętych zostanie minimum 70  mieszkańców miasta Bytom (43 kobiety i 27 mężczyzn). Będą to osoby, które ze względu na swój stan zdrowia lub niepełnosprawność są wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (0-55 pkt. w skali Barthel) i wymagają wsparcia w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej.

Dwa wymogi jakie trzeba spełnić by móc skorzystać z wsparcia projektowego:

miejsce zamieszkania na terenie miasta bytom i
odpowiedni poziom niesamodzielności tj. od 0 do 55 punktów w skali Barthel – liczba punktów w skali Barthel będzie wynikać z wypełnionej przez pielęgniarkę dla danego pacjenta skali Barthel, którą trzeba dostarczyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi.

 Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączone są osoby chore psychicznie (z wyłączeniem demencji) i osoby uzależnione.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z bezpłatnego wsparcia (w sytuacji większej liczby osób chętnych niż miejsc w projekcie) będą miały osoby zamieszkujące rewitalizowane obszary miasta Bytom tj. Śródmieście, Śródmieście Zachód, Rozbark, Śródmieście Północ, Bobrek i Kolonia Zgorzelec.

CO TRZEBA ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ BEZPŁATNE WSPARCIE?

By skorzystać z bezpłatnego wsparcia projektowego należy złożyć do biura NZOZ Abimed zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. M. Drzymały 9/14  komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.:

– DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (naciśnij na nazwę by pobrać dokument) – należy wydrukować ten dokument i go wypełnić, a także

– SKALĘ BARTHEL (naciśnij na nazwę by pobrać dokument) – należy wydrukować ten dokument i poprosić  pielęgniarkę  w swojej przychodni POZ o jego wypełnienie.

Zalecamy, by wraz ze Skalą Barthel od razu wydrukować i zabrać do swojej przychodni (celem wypełnienia przez swojego  lekarza internistę/lekarza POZ) dokument: UZASADNIENIE DO OBJĘCIA  BEZPŁATNĄ KMOD (naciśnij na nazwę by pobrać dokument).
Dane zawarte w tym dokumencie są dla nas niezbędne by w sposób bezpieczny i jak najbardziej efektywny zaplanować zakres i rozpocząć udzielanie wsparcia w postaci Kompleksowej Medycznej Opieki Domowej.

Przyjmowanie pacjentów do objęcia wsparciem projektowym odbywa się  na bieżąco
z uwzględnieniem dostępności wolnych miejsc i kolejności przyjętych zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA PROJEKTOWEGO

W razie pytań prosimy o kontakt:
Telefoniczny pod numer: 608 509 100
E-mailowy na adres: nzozabimed@interia.pl
Osobisty w biurze projektu: Bytom, ul. M. Drzymały 9/14 – siedziba NZOZ Abimed 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu i koniecznością zapewnienia dla jego uczestników odpowiedniej opieki medycznej NZOZ ABIMED poszukuje wykonawców poniżej wskazanych usług medycznych.

Klikając w poszczególne zapytanie można pobrać jego szczegółową treść wraz  z formularzem ofertowym.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – ZŁOŻENIA SWOJEJ OFERTY CENOWEJ

Zapytanie ofertowe nr 1 Lekarz rehabilitacji medycznej – wybrany wykonawca to Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Margas. Ze względu na rezygnację pani doktor pracę na tym stanowisku od X.2019 wykonuje lekarz rehabilitacji medycznej Wojciech Chmielnicki.

Zapytanie ofertowe nr 2 Lekarz Internista/rodzinny – nierozstrzygnięte – brak ofert. Pracę na tym stanowisku wykonuje Mirosław Nęcki Specjalistyczna Praktyka Lekarska Choroby Wewnętrzne i Lekarz internista Pani Elżbieta Wiśniewska – Stańko.

Zapytanie ofertowe nr 3 Psychoterapeuta/Psycholog – wybrany wykonawca to pani Edyta Filec, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PSYCHO-HELP Gabinet psychoterapii mgr Edyta Filec

Zapytanie ofertowe nr 4 Logopeda – wybrany wykonawca to Gabinet Logopedyczny Monika Święs – Michalik

Zapytanie ofertowe nr 5a Fizjoterapeuta 73 wizyty miesięcznie – wybrany wykonawca to pan Mariusz Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pn. Mariusz Stachowiak Fizjoterapia

Zapytanie ofertowe nr 5b Fizjoterapeuta 73 wizyty miesięcznie – wybrany wykonawca to Fizjo – Med Łukasz Lech

Zapytanie ofertowe nr 6a Opiekun medyczny 80 h miesięcznie – nierozstrzygnięte – brak ofert

Zapytanie ofertowe nr 6b Opiekun medyczny 40 h miesięcznie  – nierozstrzygnięte – brak ofert

Zapytanie ofertowe nr 7 Pielęgniarka  – nierozstrzygnięte – brak ofert. Pracę na tym stanowisku wykonuje Pani Maria Sobczyszyn

Zapytanie ofertowe nr 8 Psycholog/Psychoterapeuta  – zapytanie anulowane

Zapytanie ofertowe nr 9 Fizjoterapeuta  – wybrany wykonawca to Rehabilis mgr Marcin Lis”

Obecnie  NZOZ Abimed poszukuje do pracy osób na stanowisko
PIELĘGNIARKI i OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Osoby chętne do podjęcia pracy prosimy o kontakt pod numer: 608 509 100