Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach DDOM Abimed

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku realizacja projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed” z dniem 30.11.2022 r. dobiegnie końca co oznacza, że zakończy się możliwość finansowania ze środków projektu usług zdrowotnych świadczonych w ramach nowouruchomionego  DDOM Abimed.

Miło nam poinformować, iż w ramach tego projektu do dnia 25.11.2022 r. udało nam się udzielić wsparcia zdrowotnego w ramach pobytu w DDOM Abimed  aż 104 podopiecznym (osobom niesamodzielnym z terenu podregionu bytomskiego, w tym 87 kobiet i 17 mężczyzn) co stanowi 120% zakładanej we wniosku wartości tego wskaźnika.

Jednocześnie informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i w ramach trwałości projektu (co najmniej do 01.12.2023 r.) deklarujemy swoją gotowość do świadczenia usług zdrowotnych w ramach 12 nowouruchomionych miejsc opieki Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed.

Deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania z usług DDOM Abimed od dnia 01.12.2022r usługi te świadczone będą odpłatnie.

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z odpłatnych usług zdrowotnych świadczonych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 112 223 lub 606 320 455


Koszty korzystania z usług DDOM Abimed ustalane będą indywidualnie, po kompleksowym określeniu potrzeb danej osoby.

REKRUTACJA DO DDOM ABIMED

Fundusz Rozwoju Regionalnego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OSOBY KTÓRE WYMAGAJĄ CODZIENNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
DO BEZPŁATNEGO POBYTU
W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ ABIMED

 

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ BEZPŁATNYM WSPARCIEM ?

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (głównie po 65 roku życia), które są bezpośrednio po, lub w okresie do 12 miesięcy od przebytej hospitalizacji, lub istnieje u nich ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie i które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia (pielęgniarki, opiekuna med., kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, edukacji zdrowotnej i kontynuacji leczenia) zapobiegającego skierowaniu ich do szpitala.

 Każda z przyjętych osób powinna jednocześnie spełniać wszystkie poniższe kryteria:
posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (NFZ);
być osobą niesamodzielną – co oznacza że w ocenie skalą samodzielności Barthel wykonaną przez lekarza kierującego do DDOM musi otrzymać od 40  do 65 punktów;
mieszkać na terenie: powiatu lublinieckiego, powiatu tarnogórskiego, miasta Piekary Śląskie lub miasta Bytom;
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczyć że nie korzysta z takiego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym ze środków UE.

Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączeni są pacjenci:
korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także
– osoby, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest  zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie tj. osoby, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej lub leczenia uzależnień.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ BEZPŁATNE WSPARCIE?

By stać się pacjentem DDOM Abimed należy:
spełniać powyżej określone kryteria przyjęcia i
– złożyć do biura DDOM Abimed  (lub wysłać na adres nzozabimed@wp.pl) komplet dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
SKIEROWANIE I KARTĘ OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY (naciśnij na nazwę by pobrać dokument) – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza w POZ lub ze szpitala). Dokumenty powinny zawierać pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pielęgniarki, wraz z datą podpisu.
DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCĄ WYMAGANE OŚWIADCZENIA (naciśnij na nazwę by pobrać dokument) – dokument wypełniany przez pacjenta.

Wzory wszystkich dokumentów rekrutacyjnych dostępne są także:
– w biurze DDOM Abimed (Boronów ul. Powstańców Śląskich 63A) i
– w biurze NZOZ Abimed (Bytom ul. M. Drzymały 9/14).

Przyjmowanie pacjentów do objęcia wsparciem DDOM Abimed
odbywa się na bieżąco,
uwzględniając dostępność wolnych miejsc i kolejność zgłoszeń

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W DDOM ABIMED?

DDOM Abimed będzie funkcjonował w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.00, i w tych godzinach zapewniał będzie opiekę jednorazowo dla 12 pacjentów.

W ramach funkcjonowania DDOM Abimed zapewnimy pacjentom bezpłatną dzienną opiekę świadczoną przez profesjonalny zespół terapeutyczny (zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia) w tym m.in.:
– opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekunów medycznych
– kompleksową rehabilitację  i terapią zajęciową
– konsultacje i opiekę lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
– opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka
– edukację pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
– badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne           
– bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM Abimed
– wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów.

Dla każdego pacjenta świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM Abimed – zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Wsparcia. Czas pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta (minimalnie 30, a maksymalnie 120 dni roboczych, 4-8 godzin dziennie).

 

JAKI JEST CEL UDZIELANIA WSPARCIA?

Naszym celem jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych w sposób adekwatny do potrzeb osób niesamodzielnych/ starszych, a także poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie co najmniej 86 osób niesamodzielnych (54 kobiety i 32 mężczyzn), w tym co najmniej 50% osób w wieku powyżej 65 lat, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, a także przygotowanie naszych pacjentów i ich rodzin do życia z niepełnosprawnością  i do samoopieki.

 

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed
w okresie: czerwiec 2021r. – listopad 2022r., a także udzielanie Pacjentom wszystkich powyżej wskazanych świadczeń finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środków dotacji celowej  i wkładu własnego NZOZ Abimed.

 

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

Telefoniczny pod numer: 501 112 223
E-mailowy na adresnzozabimed@wp.pl
Osobisty w biurze DDOM Abimed: ul. Powstańców Śląskich 63A w Boronowie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
SKIEROWANIE I KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY (naciśnij na nazwę by pobrać dokument)
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAWIERAJĄCĄ WYMAGANE OŚWIADCZENIA (naciśnij na nazwę by pobrać dokument)
ULOTKA PROJEKTOWA (naciśnij na nazwę by pobrać dokument)

Wsparcie projektowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed

Fundusz Rozwoju Regionalnego

PRACA W DDOM ABIMED

W związku z planowanym na dzień 01.06.2021 uruchomieniem w Boronowie (powiat lubliniecki)  Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku  OPIEKUNA MEDYCZNEGO i PIELĘGNIARKI.

 DDOM Abimed funkcjonował będzie w każdy dzień roboczy, w godzinach od 7.30 do 16.00 i w ramach 12 miejsc opieki, nieodpłatnie będziemy udzielać kompleksowego wsparcia zdrowotnego (w tym m.in.: konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej, codzienna rehabilitacja i terapia zajęciowa opieka pielęgniarki i opiekuna medycznego, wsparcie psychologa, logopedy i dietetyka) skierowanego głównie do osób starszych i ukierunkowanego na poprawę ich stanu zdrowia i samodzielności życiowej

Osobom posiadającym kwalifikacje pielęgniarki lub opiekuna medycznego proponujemy współpracę na poniżej wskazanych warunkach:
– Praca w nowouruchomionym DDOM Abimed zlokalizowanym w Boronowie przy ul. Powstańców Śląskich 63;
– Praca w okresie  od 01.06.2021 – do 30.11.2022 z możliwością przedłużenia;
–  Praca wykonywana na zasadzie umowy zlecenia/zlecenia usługi;
– Do wykonywania zadań  pielęgniarki planujemy zaangażować dwie osoby, które będą się wzajemnie uzupełniać i  pracować średniomiesięcznie łącznie ok. 161 godzin.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku pielęgniarki:
– Pielęgniarka z stażem minimum 2 lata w zawodzie z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie piel. rodzinnego, środowiskowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej. Kwalifikacje potwierdzone dyplomem i prawem wykonywania zawodu. Dodatkowo wymagane doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi (min. 0,5 roku).
– Do wykonywania pracy opiekuna medycznego planujemy zaangażować dwie osoby, które będą się wzajemnie uzupełniać i pracować średniomiesięcznie łącznie ok. 160 godzin.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku opiekuna medycznego to:
Osoba dorosła która:
a) rozpoczęła przed dniem 1.09.2012 r. i ukończyła ZSZ publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
b) rozpoczęła po dniu 31.08. 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych.
Preferowane będą osoby które ukończyły szkolenie w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.


 
Pielęgniarki i opiekunów medycznych chętnych dołączyć do naszego zespołu
i wspólnie z pozostałymi członkami Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego
udzielać kompleksowego wsparcia zdrowotnego pacjentom DDOM Abimed
proszę o kontakt telefoniczny
z panią
Kamilą Kucewicz – Andres dostępną pod numerem: 502 927 228.

Wsparcie projektowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miło nam Państwa poinformować, iż  złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed” został pozytywnie oceniony, a nasza firma (NZOZ ABIMED) otrzymała rekomendację Zarządu Województwa Śląskiego i środki finansowe na uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania
w Boronowie (powiat Lubliniecki) Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed.

                                                                                                                                              ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed”  realizowany będzie przez NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED Ilona Pławecka Beata Szymaniak Spółka Partnerska;
 – Projekt realizowany będzie w okresie od 02.03.2021– 05.11.2022 r., w tym funkcjonowanie DDOM Abimed zakłada się w okresie 05.2021 – 10.2022.
Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną (w tym decyzje Urzędu Wojewódzkiego o czasowym wstrzymaniu udzielania dziennego wsparcia) data uruchomienia
i funkcjonowania DDOM może ulec zmianie;
Całkowita wartość projektu to: 1 115 961,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 93%.

Celem projektu jest zwiększenie na terenie podregionu bytomskiego (to jest: powiatu lublinieckiego, powiatu tarnogórskiego, miasta Piekary Śląskie i miasta Bytom) dostępności
do usług zdrowotnych świadczonych w sposób adekwatny do potrzeb osób niesamodzielnych, starszych
poprzez uruchomienie w Boronowie (powiat Lubliniecki) i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed .

W DDOM Abimed nowouruchomionych zostanie 12 miejsc opieki medycznej w ramach których, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie, w sposób zgodny
ze standardem DDOM udzielane będą skoordynowane i kompleksowe usługi zdrowotne w tym:

– opieka lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej  i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
codzienna rehabilitacja i terapia zajęciowa,
– opieka pielęgniarki i opiekuna medycznego,
– wsparcie psychologa, logopedy i dietetyka, a także
 – badania i konsultacje specjalistyczne.

Dodatkowo pacjentom  zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe i w razie potrzeby bezpłatny transport do i z DDOM Abimed.

Wsparcie w ramach projektu uzyska 86 mieszkańców podregionu bytomskiego (54 K i 32M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności wynikającej ze stanu zdrowia (osoby, które w badaniu uzyskały 40–65 pkt w skali Barthel) i podeszłego wieku (zakładamy że minimum  50% pacjentów to będą  osoby 65+).

W najbliższym czasie rozpocznie się
REKRUTACJA PERSONELU I PACJENTÓW
do Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed
w związku z czym, zachęcamy do obserwowania przedmiotowej strony.